Pretplatom na bilten pristajem na obradu mojih osobnih podataka u svrhu implementacije usluge biltena, koja sadrži podatke o trenutnim aktivnostima administratora, u skladu s člankom 6. točkom 1a GDPR.

U skladu sa čl. 13 odjeljak 1 i stav 2 Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka od 27. aprila 2016. Obavještavam da:

1. Administrator vaših podataka je Ariel Zgórski, koji vodi tvrtku SmartMe Ariel Zgórski sa sjedištem u Katowicama, ul. St. Jana 11/4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.

2 6a GDPR.

3. Primalac vaših ličnih podataka su osobe koje je ovlastio Administrator, subjekti ovlašteni u skladu sa zakonskim odredbama i spoljni subjekti na osnovu potpisanih ugovora.

4. Vaši lični podaci bit će pohranjeni dok se ne povuče pristanak na obradu.

5. Vaši lični podaci neće se prenositi u treće zemlje kao dio svrhe obrade.

6. Imate pravo na pristup vašim podacima, pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu pristanka prije njeno povlačenje.

7. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu kada smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši odredbe Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka od 27. travnja 2016. godine.

8. Davanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno.

9. Vaši lični podaci neće biti podložni automatiziranom odlučivanju ili profiliranju.